Успешно премина първият ден на младежкото обучение „Не!Зависим!“

Сподели: 

На 13 и 14 октомври Сдружени „Активно общество“ провежда обучение „Не!Зависим!“, в което участват 34 младежи на възраст от 15 до 29 година. Събитието, което се организира в залата на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, има за цел обучаване и информиране на участниците за рисковете от развиването на различни зависимости, последиците от това и възможните способи за превенция. Обучението се ръководи от квалифицирани обучители с богат опит в сферата на превенцията на зависимости, както и в работата с младежи – Кирил Кунчев, психолог с дългогодишен опит в работата с ученици и Веселка Димитрова, психолог в Общинския съвет по наркотични вещества – Видин.

Първият ден на обучението започна със занимания, имащи за цел опознаване на участниците и разчупване на леда. В уводната част бе представен проект „Не!Зависим!“, който Сдружение „Активно общество“ изпълнява с финансиране по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта на Министерство на младежта и спорта, Договор №25.00.34/21.07.2022 г. Целта на проекта е чрез различни методи и дейности да се създадат условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на различни форми на зависимости сред младите хора.

Програмата през първия ден включваше още въвеждане в темата за зависимостите – причини и последици от зависимостите, както и мерки и способи за справяне на индивидуално и групово ниво. Чрез прилагане на метода на сценарната технология младежите осъзнаха кои са основните причини за попадане под влиянието на зависимости, което е важно условие за успешната превенция. Обсъдени бяха рисковите и защитни фактори, имащи отношение към проблема със зависимостите. Разгледана беше и темата за емоционалната интелигентност и нейната превантивна роля.

Обучение „Не!Зависим!“ продължава и утре – 14 октомври, в залата на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“.