Устойчивост в транспортната индустрия: как превозвачите намаляват своя въглероден отпечатък и помагат за опазването на околната среда

рекламна статия
Сподели: 

Логистичните компании все повече полагат систематични усилия за намаляване на въглеродния отпечатък от дейността си и по този начин за опазване на околната среда. Това включва прилагането на екологични практики като използване на електрически или хибридни превозни средства, намаляване на потреблението на гориво, както и инвестиции във възобновяеми енергийни източници. Внедряването на актуалните технологии и постоянни инвестиции в иновативен дизайн и екологични системи позволяват на тези компании да дадат реален принос за запазване на екосистемата. С оглед на това логистичният доставчик cargo-partner обръща специално внимание на намаляването на своя въглероден отпечатък чрез инвестиции във фотоволтаични системи, насърчаване на иновациите в транспорта и управление на отпечатъка върху околната среда.

 

Фотоволтаични системи

Компанията cargo-partner инвестира във фотоволтаични системи – те вече се доказаха като особено ефективни от екологична гледна точка: не отделят въглероден диоксид или други вредни газове при производството на електроенергия.

В логистичните си центрове cargo-partner използва фотоволтаични системи, за да произвежда по екологичен начин от 15 до 60% от потребяваното електричество. В най-скоро завършения логистичен център в Загреб този дял достига до 40% през зимните месеци, а през топлата част на годината процентът е още по-висок. Компанията използва електричеството, генерирано от фотоволтаичните системи, за захранване на офисите и складовете си и за зареждане на складовата техника и вече отчита предимствата на този модел. През първата половина на тази година компанията ще инсталира фотоволтаични системи в повечето свои терминали на Балканския полуостров – следват София, Белград и Любляна. 

Иновации в транспорта

Със своята мрежа от клонове и партньори в цял свят cargo-partner предоставя на клиентите си решения, насочени към намаляване на въглеродния отпечатък, което позволява съкращаване на емисиите на въглероден диоксид с хиляди тонове всяка година. В своя бизнес чрез целенасочени инвестиции cargo-partner насърчава изследванията и разработката на превозни средства с алтернативни източници на енергия. В България е поставено началото на сътрудничество с партньор, който ще осъществява локална дистрибуция с електрически превозни средства, а в други държави от региона подобни партньорства се разработват заедно със стратегията за по-екологичен собствен автопарк. В допълнение председателят на борда на cargo-partner Стефан Краутер подкрепя проекта за изграждане на самолет с комбинирано крило и тяло BWB (Blended Wing Body Project) за пет години с дарение от общо 1 000 000 евро. Целта на проекта е разработката на самолет, чиято уникална геометрия намалява аеродинамичното съпротивление, повишава ефективността му и съкращава разхода на гориво с цели 25%.

Сертификати, гарантиращи качествено управление на опазването на околната среда

Сертификатът за управление на околната среда ISO 14001 установява критериите и рамката, които една компания или организация може да следва, за да създаде ефективна система за управление на околната среда. Той е предназначен за всеки тип организация независимо от дейността или сектора и гарантира на ръководството на компанията и служителите, както и на външни заинтересовани страни, че въздействието върху околната среда е измерено и усъвършенствано. Логистичният доставчик cargo-partner притежава този сертификат в Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения и Румъния, като се предвиждат и сертификации на други държави в Балканския регион. От мерките за намаляване на въздействието върху околната среда на cargo-partner има редица ползи в допълнение към чисто екологичните – това са съкращаване на разходите, повишаване на ефективността и не на последно място, мотивация на персонала чрез преследването на общовалидната цел за опазване на света, в който живеем.

За логистичния бранш е важно да върви в крак с екологичните технологии и да прилага тези от тях, които са узрели за масова употреба. Така още днес секторът може започне да контролира екологичния си отпечатък, а с напредването на технологиите и да постигне осезателно намаление. Иновативните фирми в сектора вече са осъзнали ролята си и са приели отговорността си – те са готови и за следващите стъпки по пътя към устойчиво развиваща се логистика.