Финансовата стабилност – приоритет в проектобюджета на Община Чупрене за 2022 г.

Сподели: 

На 29 март се проведе общественото обсъждане на проекта на бюджет на Община Чупрене за 2022 година. Предложението е той да бъде утвърден в размер на 5 221 090 лв. Обсъждането се състоя в заседателната зала на общинската администрация. От подготвения доклад по проектобюджета става ясно, че приоритети на Община Чупрене за 2022 година са запазване на финансова стабилност при продължаване на усилията за благоустрояване на населените места и подобряване на предоставяните публични услуги. Освен това акцент в работата на общинската администрация ще е успешното разработване на проекти и усвояване на средства от европейските фондове, както и подготовката за посрещане на негативните ефекти, следствие от повишаващата се инфлация.
По отношение на конкретните параметри, общата субсидия за делегирани от държавата дейности ще е в размер на малко над 3 млн. лв., общата изравнителна субсидия ще възлиза на близо 480 хил. лв., целевата субсидия за зимно поддържане и снегопочистване ще е малко над 56 хил. лв. В частта на местните дейности са планирани данъчни приходи в размер на малко над 120 хил. лв., както и близо 600 хил. лв. неданъчни приходи.
Тази година Община Чупрене ще получи целева субсидия от държавата за капиталови разходи в размер на малко под 450 хил. лв. Към тях се прибавят и собствени средства от преходен остатък и така общият обем на капиталовите разходи, които се планира да бъдат изпълнени през 2022 година, ще възлиза на малко над 630 хил. лв.
Основна част от тези средства – близо 480 хил. лв., са предвидени за основен ремонт на улици в селата Чупрене, Горни Лом, Долни Лом, Репляна и Средогрив, които са с подменен водопровод. Заложени са пари за ремонти на пенсионерски клубове, на парка и площада в село Чупрене, на детска площадка и игрище в Чупрене, както и за изграждане на спортни или детски площадки във Върбово, Протопопинци, Репляна, Долни Лом, на тоалетен възел в местността „Гънденица“ в землището на село Горни Лом и на кът за отдих в местността „Голема река“ в землището на село Чупрене. Общината също така планира да закупи машина за полагане на хоризонтална пътна маркировка. Заделени са и средства за изработване на проекти за асфалтиране на улици и за събиране и отвеждане на дъждовни води от улици в село Горни Лом.