Читалищна мрежа за устойчиво развитие на област Видин

Сподели: 

На 27 ноември в „Зала за изяви” на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ бе представен проектът „Читалищна мрежа за устойчиво развитие на област Видин”. Той се изпълнява от Сдружение „Видински фонд „Читалища“ и е подкрепен  от Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Общата стойност на проекта е 40 684, 50 евро, от които 36 084,50 евро са безвъзмездно финансиране.
Основната цел на проекта е да се повиши капацитетът на Сдружение "Видински фонд "Читалища" и на читалищата в област Видин чрез  насърчаване на сътрудничеството между тях и създаването на работеща областна мрежа за обмен на информация, знания и опит. За тази цел се предвижда разработването на основни документи, като Правилник за дейността и Етичен кодекс, които ще бъдат обсъдени с всички читалища.
В рамките на проекта ще бъдат проведени 6 модулни обучения за читалищни работници и за членовете на техните ръководни органи и ще бъде създадена Интернет платформа, която ще улесни на обмяната на идеи и добри практики. На платформата ще бъде обособен виртуален ресурсен център, на които освен различни информационни ресурси ще се предоставят и онлайн консултации.
В последния месец от реализирането на проекта ще бъде организиран заключителен форум "Ролята на читалищата за развитието на област Видин", на който новосформираната мрежа ще бъде представена пред медии, публични институции и граждански организации.