„ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

Агенцията по заетостта с нов проект за 70 000 безработни
Сподели: 

Нов проект „Заетост за теб” стартира Агенцията по заетостта в цялата страна.
Той ще осигури работа на 70 000 безработни и ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19.
В отговор на предизвикателствата, свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в страната, проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Тези дейности, от една страна, ще спомогнат за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга, ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните в бюрата по труда лица. По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на субсидираната заетост
Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., от които се определя национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ (Съгласно код на основна икономическа дейност по КИД-2008 – Раздел 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”, Раздел 55 „Хотелиерство”, Раздел 56 „Ресторантьорство”). Бюджетът на проекта предвижда и подпомагане на работодатели, които попадат в останалите допустими сектори, като средствата са разпределени на квотен принцип по общини и окрупнени на област, съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни лица след 13.03.2020 г. и брой работодатели в съответната община.
От 1 юли 2020 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс, работодателите, желаещи да се включат в проект „Заетост за теб”, могат да подават своите заявки по електронен път.
Максималният размер на помощта „де минимис” съгласно Регламент 1407/2013 е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166 лв.
В случай на остатъчен ресурс от определения за дадена област, допустимо e той да бъде допълнително преразпределен към друга област.  
Целева група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Лицата следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от един месец от подаване на заявката на работодателя.
Продължителността на проекта е до 31.12.2021 г.