5,5 паралелки в областта ще предлагат дуална форма на обучение

Сподели: 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие обсъди и прие предложението на Регионалното управление на образованието - Видин (РУО) за държавния план-прием за предстоящата учебна 2020/2021 година. Заседанието бе председателствано от областния управител Албена Георгиева. В него взеха участие Веселка Асенова - началник на РУО – Видин, представители на общините от областта, на държавни институции, на неправителствения сектор и др.
Държавният план-прием определя броя на местата за ученици в VІІІ клас след завършено основно образование в паралелките за професионална и профилирана подготовка в училищата на територията на областта.
Началникът на РУО - Видин направи анализ на реализирания план-прием за настоящата 2019/2020 учебна година, като отбеляза, че от планирани 13 паралелки в профилираните гимназии и средните училища всички са реализирани. В професионалните гимназии са планирани 18 паралелки, като са реализирани 17 паралелки.
Веселка Асенова представи предложението за Държавен план-прием през учебната 2020/2021 г. пред комисията, като подробно обясни кои училища в областта ще предлагат дуална форма на обучение и кои са профилите и професиите, предвидени по общини. „Планирани са общо 27 паралелки - 17 професионални и 10 профилирани.   5,5 паралелки ще предлагат дуално обучение (това са както следва: 3,5 паралелки в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Видин и по 1 паралелка в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово и СУ „Васил Левски“, гр. Кула)“,  уточни началникът на РУО - Видин
„Смело мога да заявя, че при изготвянето на план-приема за учебната 2020/2021  сме се съобразили с желанията на учениците, нуждите на пазара на труда, изискванията на бизнеса и на Министерството на образованието и науката. Вярвам, че сме подготвили балансиран план-прием, който да задоволи потребностите на всички заинтересовани страни“, каза в заключение Веселка Асенова.
„Така представеният държавен план-прием е съобразен с целите и приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 г. и допринася за постигане на визията му. При изготвянето му е взето в предвид социално-икономическата обстановка в областта, броя на учениците и направените препоръки от проведените сред работодателите проучвания на потребностите от работна сила. План-приемът е балансиран, съобразен с националната политика за развитие на професионалното образование, с индивидуалните образователни нужди и желания на учениците и с възможностите на училищата да предоставят качествено образование“, отбеляза областният управител Албена Георгиева.
На провелото заседание на Комисията по заетост стана ясно, че е стартирала процедурата за провеждане на първото за 2020 г. проучване потребностите на работодателите от работна сила по Закона за насърчаване на заетостта. Представител на Дирекция “Бюро по труда” – Видин информира, че проучването ще се проведе чрез попълване на електронен формуляр. Същият е предназначен за работодатели, попаднали в статистическа извадка, т.е. ще бъде предложено участие в анкетирането на точно определени фирми и организации от всяка административна област, съгласно предоставен от Агенцията по заетостта списък. В извадката за област Видин са включени 27 фирми и организации. Въпросникът е само в електронен формат и ще се предлага на работодателите чрез предоставяне на линк за достъп до него. За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който е достъпен от сайта на Агенцията по заетостта.

Областна пресслужба