74 деца са върнати в училище до момента в област Видин

Областният координационен център – Видин направи отчет за напредъка по изпълнение на Механизма за обхват за първия учебен срок на 2019/2020 г.
Сподели: 

На 27 февруари в Областна администрация Видин се проведе девета работна среща на Областния координационен център - Видин. Той е създаден за координиране на дейностите по ПМС № 100 от 08.06.2018г. (изм. и доп. ПМС № 259 от 14.10.2019г.) за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане,  включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Целта на срещата, водена от заместник областният управител Лъчезар Попиванов, бе да се обсъдят предприетите до момента дейности и възникнали проблеми при изпълнение на Механизма през първия учебен срок на учебната 2019-2020г. На нея присъстваха представители на общините от област Видин, Регионално управление на образованието-Видин и Регионална здравна инспекция - Видин.
Началникът на РУО-Видин Веселка Асенова представи отчет за напредъка по изпълнението на Механизма. Тя информира, че през учебната 2019/2020 г. в 11-те общини от област Видин, по предложение на кметовете, са обособени 21 района за обхват. Определящо при осъщественото разпределение е съобразяването с образователната инфраструктура и трудностите, свързани с обхвата и включването на децата и учениците в образователната система. „В момента сме засилили дейността по обхват и задържане на 5,6 и 7 годишните. РУО-Видин е създало екипи, които минават на проверка във всички детски градини“, отбеляза Веселка Асенова. Стана ясно, че броят на извършените обходи за I срок на 2019/2020 учебна година е 1013, записаните ученици са 74, а обект на работа на екипите са 31 деца, като се очаква и те да бъдат върнати в училище. Началникът на РУО-Видин информира, че назначените образователни медиатори за учебната 2019/2020 г. в училищата от областта са 16, а в детските градини - 2-ма. Назначени са 9 педагогически съветници и 8 психолози, които ще спомагат дейността  по предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици. Веселка Асенова отбеляза още, че  за 2019г. Министерството на образованието и науката е подсигурило средства в размер на 380 380 лв. за работата на образователните институции с деца и ученици от уязвими групи.
Заместник областният управител благодари за изчерпателната презентация и акцентира на това, че цялото общество е свързано с Механизма - родители, учители, представители на институции, имащи отношение към проблема. „Сигурен съм, че ще има все по-големи успехи, заради съвместните усилия, които се полагат на национално, регионално и местно ниво“, каза в заключение Лъчезар Попиванов.