СУ „П. Р. Славейков“ – Видин отбеляза своя патрон и Световната седмица на предприемачеството

Видин ->

Пътни полицаи гостуваха на ученици от видинската езикова гимназия

Видин ->

Корнелия Нинова във Видин: Решени сме кардинално да променим модела на управление на страната

Видин ->

„Другото лице на воините ни“

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри фотоизложба, посветена на 100-годишнината от края на Първата световна война
България ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Съдът решава спор между Община Видин и АПИ*

Във връзка с постъпили въпроси от страна на медии Община Видин съобщава, че с жалба от Агенция „Пътна инфраструктура“ е обжалвана Заповед № РД-02-11-551/01.06.2018 г., с която е отказано изменение на кадастралния план на гр. Дунавци за нанасяне на участък от съществуващия път Е79. Образувано е административно дело № 171/2018 г.
През 2018 г. Държавата, представлявана от АПИ, е установила, че участъкът от пътя Е79 не е нанесен в кадастралния план на гр. Дунавци, който е одобрен още през 1985 г. и е поискано съществуващият път и сервитутите му да се отразят в плана с имотен номер и граници. Административното производство по обжалваната заповед е образувано и приключило по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
Отказът е направен, поради това че в периода от 1985 г. до 2018 г. върху трасето на пътя са отразени и съществуват поземлени имоти и възстановени земеделски земи. Пътят преминава през тези имоти и ги разделя на две части, като отнема части от всеки един от тях. Някои от тези поземлени имоти и земеделски земи са продадени на трети лица, за което има съставени нотариални актове, които са събрани в хода на процедурата. Общо засегнатите собственици са 34 души. От всички тях, със съгласие да се нанесе пътят, като им се раздели имотът и се вземе част от него, са подписали само 3-ма души. С мнение, че не са съгласни, са подписали 7 заинтересовани. При съставяне на акта на място не са присъствали и не са подписали акта 24 души, което също се счита за оспорване на проекта. За да се нанесе съществуващият път, при проверката на място и съставянето на протокола за установяване на непълноти и грешки в кадастралния план е било необходимо да се съберат подписи със съгласие от всички засегнати собственици.
Съгласно разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър липсата на подпис се счита за липса на съгласие с предвижданията на проекта за изменение на кадастралния план и наличие на нерешен имуществен спор. Законът задължава Кмета да откаже нанасянето, при липса на съгласие-подпис само на един засегнат собственик. Липсата на подпис върху акта представлява доказателство за нерешен имуществен спор, който трябва да бъде разрешен по съдебен ред. Общината е длъжна да откаже изменение на кадастралния план до решаването на спора по съдебен ред. Нанасянето на поземлените имоти следва да се извърши впоследствие, въз основа на съдебното решение.
Предвид на това, че няма подпис и съгласие от всички собственици и в съответствие с разпоредбите на цитирания закон, от общинската администрация, респективно от Кмета на община Видин е прието, че е налице имуществен спор между Държавата, представлявана от АПИ и неподписалите заинтересовани собственици, който следва да се реши по съдебен ред, преди нанасянето на пътя, поради което е издадена обжалваната заповед.
Община Видин е счела, че в този имуществен спор Държавата, представлявана от АПИ, ще следва да докаже пред граждански съд, че е собственик на терена и по какъв начин е придобита собствеността върху участъка от път Е79, а собствениците да докажат, че възстановяването на собственост върху съществуващ, републикански път като земеделска земя е било законосъобразно и че те са собственици.
Агенция „Пътна инфраструктура“ не е съгласна с възприетото в заповедта и счита, че Кметът на община Видин, а не граждански съд трябва да установи държавната собственост върху пътя, като не признае собствеността върху имотите по представените нотариални актове и въпреки несъгласието на собствениците да издаде заповед и да нанесе пътя в кадастралния план.
В случай че Община Видин беше възприела мнението на АПИ, всички несъгласни собственици щяха да оспорят заповедта, а Община Видин щеше да е принудена да доказва, че има право да замести граждански съд и да решава имуществени спорове или да доказва, че не е налице имуществен спор, при положение че от АПИ, по административната преписка, не са приложени доказателства за отчуждаване и обезщетяване, от които да е видно към коя година е изграден този участък от пътя и обезщетени ли са собствениците.   
По образуваното дело, Административен съд – Видин следва да се произнесе с решение по спора. Всички засегнати собственици са призовани по делото с изключение на един от тях, поради което делото е отложено за 05.12.2018 г. от 9,30 часа.
Ако съдът приеме, че Кметът на община Видин има право да замести съда и да реши спора между Държавата и собствениците, като не признае нотариалните актове на собствениците, Община Видин в съответствие с решението, ще следва да нанесе участъка от път Е79, но ако съдът прецени, че е налице имуществен спор, Държавата, представлявана от АПИ, ще следва да води граждански дела срещу собствениците, преди да може да поиска отново нанасяне на участъка от пътя.
Общинска пресслужба
*заглавието е на редакцията
бр. 88/5 ноември