Кметът на Видин връчи отличия на състезатели и треньори на клуб по кану-каяк „Ванто“

Видин ->

Във Враца откриха паметен знак за жертвите от наводнението на 1 май 1966 г.

Враца ->

Община Видин отбеляза с тържествена церемония Деня на независимостта

Видин ->

Огнян Ценков: Всички дейности по проекта за централната пешеходна зона са в график

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Областна администрация – Видин разкрива 140 работни места по схема „Подкрепа за заетост”

Това съобщи за в. „НИЕ” заместник областният управител на Видин Огнян Ценков
 
„НИЕ”: Г-н Ценков, какви решения бяха взети на проведеното в понеделник, 8 юни, заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Видин? 

Огнян Ценков: Основната точка от дневния ред на Комисията беше обсъждане и одобрение на заявката на Областна администрация – Видин за разкриване на 140 работни места по схема „Подкрепа за заетост”, 
финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Необходимостта от провеждане на заседание на Областната комисия по заетост беше във връзка с решение на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси” – по проект „Подкрепа за заетост” се даде възможност на Областните администрации да кандидатстват за разкриване на работни места. В тази връзка екипът на Областна администрация – Видин след направени консултации с Дирекциите „Бюро по труда”, с Общините, с „Напоителни системи“ – Видин и с Гранично полицейско управление – Видин, изготви и подаде заявка за разкриване на 140 работни места за период от 4 месеца.
 
Целите, които са поставени, освен наемане на безработни лица и осигуряване на работа за тях, са и предприемане на превантивни дейности и мерки за защита от бедствия. Във връзка с кризисните ситуации, в които се озовахме в последно време, се отчете необходимостта от предприемане на превантивни своевременни действия за преодоляване на рискове от наводнения или други опасности, с преценката, че такива превантивни мерки са винаги по-удачни отколкото да се ликвидират последствията след озоваването в бедствени ситуации. 
По схема „Подкрепа за заетост” Правителството отпусна на област Видин общо 350 работни места, като Областна администрация е в правото си да усвои 40% от тях – това са тези 140 работни места, които ние разкриваме. Остават още 210 работни места, които са насочени към реални сектор – тоест за бизнеса, като те са разпределени както следва: за Дирекция „Бюро по труда” – Видин са предвидени 149 места; за „Бюро по труда” – Белоградчик са отделени 49 места и за „Бюро по труда” – Кула са предоставени 12 работни места. 
На Областната комисия по заетост директорът на Дирекция „Бюро по труда” – Видин Милчо Цоков представи заявката на Областна администрация, като разясни и основните задължения на лицата, които ще бъдат наети. А те са: извършване на превантивни дейности и мероприятия за защита от бедствия, свързани с обилните валежи и наводнения; поддръжка на обектите и предпазване от вредното въздействие на водите; поддръжка на предпазни диги, отводнителни системи, отводнителни помпени станции и корекции на реки извън населените места, тоест извън урбанизираните територии; осигуряване на неотложни аварийно-спасителни дейности в кризисни ситуации. Във връзка с поставените задачи, ние сме направили насочване на наетите лица и към Общините, и към „Напоителни системи“, и към Гранично полицейско управление, тъй като Граничното полицейско управление има имот – става въпрос за бившата застава – който е на брегова ивица и тези терени трябва да се поддържат. 
Искам да напомня, че преди време направихме проверки за потенциално опасни язовири и речни корита. По време на проверките установихме, че е нужно почистване на речните корита извън урбанистичните райони – особено в общините, които бяха в бедствено положение и там обледяването се превърна в ледолом за горския фонд и голяма част от пострадалия горски фонд се озова в речните корита. Сега, за да се осъществят предписанията, които дадохме в следствие на проверките, ще спомогне тази програма за заетост. Моментът, в който Правителството ни дава тази възможност да назначим 140 лица, е много подходящ – това става много навременно, защото всички назначени ще осъществяват дейности по превенция на бедствия, като тези от тях, насочени към „Напоителни системи”, ще работят по дигите, от които ще премахват храсти и друга самозалесила се растителност; насочените към общините ще се заемат с почистване на дерета и речни корита извън населените места. Ще се почистват и отводнителни съоръжения, където сме констатирали, че такива мерки са необходими. 
„НИЕ”: Какво е разпределението на новоназначените по общини?
Ценков: Милчо Цоков представи и отделните работни места по общини. За община Белоградчик те са 5; Брегово – 8; Видин – 81; Бойница – 3; Грамада – 3; Димово – 12; Кула – 13; Макреш – 3; Ново село – 4; Чупрене – 3; Ружинци – 5 работни места. При това разбивката, която сме направили, е не само на ниво община, но и за конкретни населени места. Хората, които ще се назначават, ще са жители на съответното населено място.
Искам да подчертая, че при това разпределение ние сме приложили принципа на равнопоставеност, изхождайки и от брой население на съответните общини и от състоянието като процент безработица, взели сме предвид и реалните опасности от създаването на кризисни бедствени ситуации. На заседанието в понеделник присъстваха 22 от 28-те членове на Комисията по заетост – всички присъстващи единодушно приеха заявката във вида, в който беше предложена за разглеждане. 
Заетостта на 140 лица по програмата ще стартира на 1 юли. Целева група са младежите до 29 години, безработни лица над 50 години, както и трайно безработните, като изискването е да са регистрирани в Бюрата по труда. За по-добрата оперативност при назначаването, както и при провеждането на програмата и осъществяването на контрол, в Областна администрация – Видин е разработена схема, съгласно която безработните ще бъдат назначавани на групи, за да може след това да се проведе тяхното обучение, да е по-лесен и периодичният контрол. 
„НИЕ”: Ще има ли наети по тази програма в с. Цар Симеоново, където преди време се активира свлачище?
Ценков: Във връзка с възникналото свлачище в с. Цар Симеоново ние намерихме едно временно решение – с помощта на тръби успяхме да източим блатата, които се бяха образували в горната част, така че свлачището да не се задълбочава още повече. Тогава лично разговарях с кметския наместник и разбрах, че проблемът е възникнал след като при изграждането на пътя са били запушени съществувалите до този момент водостоци – така си е било по проект. Как това е допуснато – не знам, но отворите на тези водостоци трябва да се разкрият и с т.нар. къртици, без да се разбива пътната настилка отгоре, да се провери могат ли да се възстановят водостоците, и ако това е невъзможно, да се предприемат по-решителни мерки. По програмата на Областна администрация за с. Цар Симеоново са предвидени двама души да бъдат назначени, които ще  работят под прякото ръководство на кметския наместник и ще изпълняват именно задачите, които ние още тогава ги уточнихме с него. 
„НИЕ”: Програма с такава продължителност ще успее ли да реши съществуващите проблеми по отношение на състоянието на защитните съоръжения, на деретата и коритата на реките в област Видин?
Ценков: С наемането на тези 140 души за срок от 4 месеца смятам, че ще бъдат постигнати всички заложени в програмата цели. На първо място, осигуряваме работа на 140 човеци, което е важно за регион като нашия, където безработицата е значителна. Същевременно ще успеем да извършим и превантивните дейности, които са необходими, за да предпазим и хората, и тяхното имущество, и инфраструктурата от поражения при евентуални бедствени ситуации. 
И не на последно място, в управленската програма на настоящото проевропейско реформаторско правителство са заложени като приоритети борбата с безработицата, превенцията срещу бедствия и преодоляване на последиците от вече възникналите бедствени ситуации. Програмата за заетост на Областна администрация е следствие именно от последователната политика на сегашното управление – в програмата на Правителството, в раздел „Социално политика”, са разписани следните приоритети: гъвкав и динамичен пазар на труда и намаление на безработицата, както и изпълнение на младежката гаранция за заетост чрез социален диалог между институциите и използване на средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси” за младежка заетост. В момента ние изпълняваме точно тези приоритети, разписани в програмната декларация, която беше подписана при сформирането на Правителството. 
„НИЕ”: Какви други мерки за заетост, освен „Подкрепа за заетост”, са на разположение на бизнеса?
Ценков: На заседанието на Комисията по заетост Начко Найденов, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Монтана, ни запозна с процедурата по схема „Младежка заетост”, отново финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Призивът, който той отправи, е да се даде максимална гласност на тази програма, така че максимално да се стимулира бизнесът да участва. Допустими за включване в младежката заетост са лица до 29 години (ненавършени 30 години) – важно е да се знае, че няма ограничения в бройката за област Видин, а ще бъдат назначавани младежи до изчерпване на финансовия ресурс. Затова трябва всички да се активираме, така че на максимално много на брой безработни младежи да бъде осигурена работа. 
„НИЕ”: Има ли според Вас перспективи за някакво по-сериозно раздвижване в реалния сектор във Видин?
Ценков: Бизнесът обикновено се ориентира към тези места, където има достатъчно възможности за транспортиране на стоки – където е осигурена възможност за достигане на различни пазари. В тази връзка в момента е в ход проектирането на интермодален терминал във Видин. На 17 март, когато на видинското пристанище официално на вода беше пуснат корабът за изследване на речното дъно, закупен със средства от проект „БУЛРИС”, министърът на транспорта Ивайло Московски обяви началото на изграждането на интермодалния терминал в частта проектиране. 
За да се осъществи този проект, първо е нужно да се извърши предпроектно проучване, което тече в момента, като е изготвено проектното задание, което ми е изпратено в качеството ми на член на работната група. Интермодален терминал може да се изгради там, където има възможности за връзка между повече от един вид транспорт – включително два вида транспорт, например железопътен и шосеен, каквито интермодални терминали са направени във вътрешността на нашата страна. Ние сме с такова географско положение, че при нас има дори събиране на едно място на три вида транспорт – железопътен, шосеен и воден транспорт, така че при нас ги има условията, нужни за развиване на интермодален терминал. 
Интермодалните дейности, които следва да могат да се изпълняват, са транспорт на товари и стоки, транспортиране на автомобили, като за целта трябва да има складови бази за товарите, а за автомобилите – достатъчна площ за паркирането им. В случая ние имаме още едно предимство, защото Свободната безмитна зона дава възможност за стоки под митнически режим да се съхраняват и в последствие, без да трябва да се плащат мита или акцизи, да се транспортират в посока извън ЕС. 
Стратегическите анализи, които са направени от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, показват, че във Видин се съсредоточават няколко транспортни коридора. Единият коридор е от Турция, другият коридор идва от Средиземно море, от Солун – съсредоточаването през Видин на трафика, идващ от тези две точки, се получи след пускането в експлоатация на Дунав мост 2, трафикът и товаропотокът през който се оказаха двойно по-големи от прогнозираните. Анализът за транспортен коридор №7 (р. Дунав), също е много интересен – р. Дунав при критично ниски води запазва плаваемостта си до град Лом, поради което Видин и територията около Видин е подходяща за изграждане на интермодален терминал. Важен и съществен момент е и, че Видин е определен от Европейската комисия за едно от опорните пристанища на р. Дунав, което в бъдеще време ще го развие съществено. 
Интермодалният терминал във Видин би могъл да стане факт за около две години, защото ние имаме изградена инфраструктура – ориентирали сме се към територии, попадащи в част от Свободната безмитна зона, до нея има терен, собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, а след него е Фериботът, който не се използва, до него пък има частен терен с изграден лиман – собствениците по моя информация имат желание да го продадат или да го заменят, така че може да се оформи около 400 дка терен с абсолютно изградена инфраструктура, като дори да не може да се присъедини частният терен, той е в периферията, така че това няма да е пречка. Така че сложността е повече в техническата и документалната част, отколкото в инвестиционната – трябва да се мине на Министерски съвет, тъй като става въпрос за терени, собственост на различни министерства, които трябва да бъдат прехвърлени на Министерство на транспорта, което се прави на етапа на предпроектното проучване и дава възможност на Министерство на транспорта да започне същинското проектиране на този интермодален терминал. 
Разговора води ТЕОДОРА Макавеева