Спортен празник във Видин събра над 200 участници

Видин ->

Николай Андреев, председател на СГЕРБ във Видин: Авторитетът на България, като лидер на Балканите, бе доказан по един безспорен начин

Видин ->

Водна война и сладолед в лагера на The Bridge

Видин ->

Русенският университет е най-доброто висше училище извън София

РУ получи много висока оценка на институционалната си акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация
България ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Развитие на управленския капацитет на АФИ 2010 ЕООД чрез внедряване на системи за управление

На 06.03.2017 г. „АФИ 2010” ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0269-C01 с Министерство на икономиката, в качеството си на Управляващ орган, с наименование „Развитие на управленския капацитет на АФИ 2010 ЕООД чрез внедряване на системи за управление” по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Главна цел: Подобряване на производствения и управленски капацитет на компанията и нейния експортен потенциал

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта, са:

  1. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието чрез въвеждане на система за управление на качеството, съгласно международния стандарт EN ISO 9001.

  2. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието чрез сертифициране от акредитиран орган на системата за управление на качеството, съгласно международния стандарт EN ISO 9001:2015.

  3. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието чрез въвеждане на система за управление на околната среда, съгласно международния стандарт EN ISO 14001.

  4. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието чрез сертифициране от акредитиран орган на системата за управление на околната среда, съгласно международния стандарт EN ISO 14001.

  5. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието чрез инвестиции в ново оборудване допринасящо за въвеждане и спазване на съответствието с изискванията на въведените сертифицирани системи за управление.

  6. Публичност и визуализация

Продължителността на проекта е 12 месеца (от 06.03.2017 г. до 06.03.2018 г.).

Общата стойност на проекта е 122 000.00 лв., от които 72 590.00 лв. е европейско и 12 810.00 лв. е национално съфинансиране.

________________________________________

Проект: Развитие на управленския капацитет на АФИ 2010 ЕООД чрез внедряване на системи за управление